اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران

آدرس:
مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه فردوسی دانشکده علوم پایه-گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران

تلفن: 8797072-0511

فکس: 8797275-0511

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه فردوسی دانشکده علوم پایه

گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران

کد پستي 48974-91779

تلفن 8797072-0511

نمابر 8797275-0511