کتاب


  • نویسنده: کریم پور، م.ح.
  • ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
  • سال نشر: ۱۳۷۸
  • مکان انتشارات: مشهد
  • تعداد صفحات: ۳۹۶
  • نویسنده: کریم پور، م.ح.، ملکزاده، الف.، حیدریان، م.ر.،
  • ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
  • سال نشر: ۱۳۸۴
  • مکان انتشارات: مشهد
  • تعداد صفحات: ۶۳۶
***********************