1- محمد حسن کریم ­پور، آزاده ملک­زاده شفارودی، فرزین قائمی، لنگ فارمر و چاک استرن 1391 تعيين سن زیرکن به روش U-Pb-Th ، ژئوشیمی ایزوتوپ­های Sr & Nd و تعیین منشاء پبلهای گرانیتوئیدی کنگلومرای سازند قره­قیطان در منطقه آق­دربند. مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان. در مرحله چاپ.

2- محمد حسن کريم ­پور و آزاده ملک­زاده شفارودي 1391. ژئوشيمي رسوبات رودخانه­اي، آب و آنومالی پرتوهای U و Thمنطقه معدن فيروزه نيشابور و تاثير زيست محيطي آن در زندگي روستاهاي منطقه. مجله بلورشناسي و کاني ­شناسي ايران در مرحله چاپ.

3- Azadeh Malekzadeh Shafaroud, M.H . Karimpour 2012, Hydrothermal alteration mapping in northern Khur, Iran, using ASTER image processing: a new insight in type of copper mineralization in the area. Acta Geologica Sinica, inpress.

4- Abdi. M. M.H Karimpour, 2012. Application of Spectral Angel Mapper classification to discriminate hydrothermal alteration in SW Birjand, Iran by using ASTER image processing. Acta Geologica Sinica, inpress

5- محمدحسن کريم­پور، آزاده ملکزاده شفارودي، لنگ فارمر و چاک استرن 1391. پتروژنز گرانیتوئیدها، سن سنجی زیرکن به روشU-Pb ، ژئوشیمی ایزوتوپ­های Sr- Nd و رخداد مهم کانی­سازی ترشیاری در بلوک لوت، شرق ایران. مجله زمین­شناسی اقتصادی،در مرحال چاپ.

6- مجید حافظ دربانی ، محمدحسن کریم­پور، آزاده ملک­زاده شفارودی، علیرضا مظلومی بجستانی 1391. زمین­شناسی، دگرسانی، کانی­سازی و ژئوشیمی گستره­ی پی­جویی گزو، جنوب شرق طبس مجله بلورشناسي و کاني­شناسي ايران در مرحله چاپ

7- عبدي مريم، کريم­پور، محمد­حسن، زرين­کوب، محمد­حسين، 1391 تفسير نتايج آناليز فاکتوري داده­هاي ژئوشيميايي رسوبات رودخانه­ای با کمک داده­هاي زمين شناسي، آلتراسيون و کانه­زايي در منطقه کوه­شاه، بيرجند، خراسان جنوبي، . فصلنامه علوم زمين در مرحله چاپ.

8- قورچي ملیحه، محمد حسن کریم­پور، خسرو ابراهیمی 1391، کاربرد آنالیز مولفه­های اصلی در جهت شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی و نواحی دگرسان در ناحیه هلاک­آباد، سبزوار. مجله بلورشناسي و کاني­شناسي ايران در مرحله چاپ.

9- نجفي علي، کريم پور، محمد حسن, قادري، مجيد، 1391، انطباق هاله هاي ژئوشيميايي اوليه و ثانويه با شواهد کانه زايي مس- طلا در منطقه رحيمي، جنوب کجه، فردوس، فصلنامه علوم زمين در مرحله چاپ.

10- محمدحسن کريم­پور، آزاده ملک­زاده شفارودي، اکبر اسفنديارپور و حسن محمدنژاد 1390 معدن فيروزه نيشابور: نخستين کاني­سازي مس- طلا- اورانيم- عناصر نادر خاکي سبک نوع IOCG در ايران، مجله زمین شناسی اقتصادی ایران شماره 2 جلد 3 ص 193-217

11- غلامي نرگس ، محمدحسن کريم­پور، سيد احمد مظاهري 1390، بررسي زمين­شناسي، دگرساني، کاني­سازي و ژئوشيمي در منطقه شرق ارغش جنوب غرب نيشابور با نگرشي بر پي­جويي مس پورفيري. مجله بلورشناسي و کاني­شناسي ايران جلد 19 شماره 1 ص 29-44.

12- محراب مرادي نقندر، محمدحسن كريم­پور، ج لنگ فارمر و چالرز استرن 1390 ژئوشيمي ايزوتوپ­هاي Rb-SrوSm-Nd ، سن­سنجي زيرکن U-Pb و پتروژنز باتوليت گرانوديوريتي- گرانيتي نجم­آباد، گناباد. مجله زمین شناسی اقتصادی ایران شماره 2 جلد 3 ص 111-127

13- ملک­زاده شفارودي آزاده و محمدحسن کريم­پور 1390، سن­سنجي زيرکن به روش اورانيم- سرب در منطقه اکتشافي مس- طلا پورفيري ماهرآباد: شاهدي بر دوره متالوژنيک ائوسن ميانی ذخاير پورفيري در شرق ايران، مجله زمین­شناسی اقتصادی، شماره 1 (جلد 3) ص 41-60.

14- اعلمي نيا زهرا، محمدحسن كريمپور، محمدرضا حيدريان شهري، سيد مسعود همام 1390 کاني­سازي و تفسير دادههاي ژئوفيزيک به روش IP/RS در منطقه ي طلا-آنتيموان حسن آباد، شمال شرق ايران، مجله بلورشناسي و کاني­شناسي ايران جلد 18 شماره 4 ص 721-732.

Karimpour M. H. , Stern C. R., Farmer L., Saadat S., Malekezadeh A. 2011 Review of age, Rb-Sr geochemistry and petrogenesis of Jurassic to Quaternary igneous rocks in Lut Block, Eastern Iran. JGeope 1 (1), 2011, p. 19-36.

Karimpour, C. R. Stern, M. Mouradi, 2011 Chemical composition of biotite as a guide to petrogenesis of granitic rocks from Maherabad, Dehnow, Gheshlagh, Khajehmourad and Najmabad, Iran. Iran, Journal of Crystallography and Mineralogy. Vol.18, No. 4, Winter 1389/2011 P. 89 to 100.

Malekzadeh Shafaroudi A., Hidarian Shahri, M.R and Karimpour, M.H, 2009. Mineralization and geophysical exploration by IP/RS and ground magnetic survey in MA-I and surrounding area, Maherabad porphyry Cu-Au prospect area, east of Iran, Journal of Economic Geology Vol. 1, No. 1, Spring & Summer 2009.P 1-18.

Karimpour, M.H., G. Lang Farmer, C.R. Stern, E. Salati 2011. U-Pb zircon geochronology and Sr-Nd isotopic characteristic of Late Neoproterozoic Bornaward granitoids (Taknar zone exotic block), Iran, Iran, Journal of Crystallography and Mineralogy, Vol.19, No. 1, Spring 1390/2011.

Panahi Shahri, M., Karimpour, M.H., Shabani, F. 2009-2010 Mineralization and Geochemical Exploration in Volcanic- Plotonic Area of Halakabad Village (Sabzevar), Regarding to Cu-Porphyry Deposits. Journal of Economic Geology Vol. 1, No. 2, Autumn & Winter 2009-2010. P 163-179

Karimi, Z. Mazaheri, S. A. Karimpour, M. H. 2010 Geology, alteration, mineralization and geochemistry at South of Arghesh (Neyshabour). Journal of Economic Geology Vol. 2, No. 1, Spring & Summer 2010. P-39-64.

Karimpour, M.H., C. R. Stern, and L. Farmer, 2010. U-Pb-Th (zircon) Geochronology, Rb-Sr & Sm-Nd Isotopic Composition and Petrogenesis of Dehnow Kuhsangi Paleo-Tethys Diorite-Granodiorite, Mashhad, Iran. Journal of Asian Earth Sciences 37: 384-393.

Haidarian Shahri, M. R., Karimpour, M. H. and Malekzadeh, A. 2010. The exploration of gold by magnetic method in Hired Area, South Khorasan, Iran a case study. Journal of the Earth & Space Physics. Vol. 35, No. 4, 2010, P. 33-44

Panahi Shahri, M., Karimpour, M.H., Hiadarian Shahri, M.R. Gholami, S 2010, Mineralogy, petrology of source rock and chemical condition of Abouzar Iron Skarn deposit, Northeastern Sabzevar, Iran. Journal of Geology, Shahidbeheshti University. In press.

Karimpour, M.H., & C. R. Stern Moradi, M. 2010 Chemical Composition of Biotite as a Guide to Petrogenesis of Granitic Rocks from Maherabad, Dehnow, Gheshlagh, Khajehmourad and Najmabad, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. In press.

Karimpour, M.H., & Moradi, M. 2010. Alteration, Mineralization & Geochemical Exploration (stream sediment & rock) of Eastern Najmabad, Ghonabad, Iran. Journal of Jehad, Shahid Beheshti University. In press.

Malekzadeh, M.H. Karimpour and S.A. Mazaheri 2010. Geology, alteration, mineralization and geochemistry of MA-II region, Maherabad porphyry copper-gold prospect area, South Khorasan province, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. 639-654.

Karimpour, M.H., Rahimi, B., Zirjanizadeh, S., Salati, E., 2010. Petrology of Intrusive rocks in Taknar mining area, Bardaskan, (Iran). Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. In press.

Karimpour, M.H., Stern, C.R., 2010 Mineralogical and Chemical Composition of Tourmaline from Najmabad, Gheshlagh, Hired and Maherabad-Khopik, and their relationship with types of mineralization, Eastern Iran, Journal of Crystallography and Mineralogy. In press.

Malekzadeh, M.H. Karimpour and S.A. Mazaheri, 2010. Rb–Sr and Sm–Nd isotopic compositions and Petrogenesis of ore-related intrusive rocks of gold-rich porphyry copper Maherabad prospect area (north of Hanich), east of Iran, Journal of Crystallography and Mineralogy. In press.

Karimpour, M.H., C. R. Stern, and L. Farmer, 2010. Rb–Sr and Sm–Nd isotopic compositions, U-Pb Age and Petrogenesis of Khajeh Mourad Paleo-Tethys Leuco-granite, Mashhad, Iran. Scientific Quarterly Journal Geosciences. In press

Karimpour, M.H., L. Farmer & C. R. Stern, 2010. Geochronology, Radiogenic Isotope Geochemistry, and Petrogenesis of Sangbast Paleo-Tethys Monzogranite, Mashhad, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. 706-719.

Karimpour, M.H., Ashouri, A.R., Saadat, S. , & Ghourchi, M

2009 Petrology, Magnetic susceptibility, Tectonic setting and mineralization associated with Plutonic and Volcanic Rocks, Eastern Bajestan and Taherabad, Iran. Journal Geological Studies.

Karimpour, M.H., C. R. Stern, L. Farmer, and s. Saadat 2009. Geochronology, Radiogenic Isotope Geochemistry, and Petrogenesis of Sangbast Paleo-Tethys Monzogranite, Mashhad, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy.

Abdoulahi, M.J., Karimpour, M.H., Kheradmand, A., 2009. Stable isotopes (C, H, and S) in Mouteh gold mine, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. V. 17. No.1. p 3-17.

Karimpour, M.H., and C. R. Stern (2009). Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) Mineral Mapping To Discriminate High Sulfidation, Reduced Intrusion Related, And Iron Oxide Gold Deposits, Eastern Iran.  Journal of Applied Sciences Volume: 9  Issue: 5  Page No.: 815-828.

Malekzadeh Shafaroudi, A.,  M. H. Karimpour, C. R. Stern, and S. A. Mazaheri (2009) Hydrothermal alteration mapping in SW Birjand, Iran, using the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) image processing, Iran. Journal of Applied Sciences. Year: 2009 Volume: 9  Issue: 5 Page No.: 829-842.

Karimpour, M.H., Khosravi, M. Pourkhosro, M., Haidarian Shahri, M.R., and Saadat, S, (2008). Geology, Mineralization, Alteration and Geochemical Exploration in Kajeh area, Ferdows, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. V. 16. No.2. p 279-295

Abdollahi, M.J., Karimpour, M.H. & Kheradmand, A. 2009. Petrography and Sulphur Isotope Studies of Pyrites in the Muteh Gold Deposit, Iran. American Journal of Applied Sciences V. 6 Issue: 6, 1086-1092.

Haidarian Shahri, R., Karimpour, M.H., & Malekzadeh Shafaroudi, A., (2008). Discovery of new gold using Ground magnetic survey at Hired gold prospecting area, Iran. Journal of Sciences Esfahan University. V. 32, No. 3, p. 69-78.

Abdollahi, M.J., Karimpour, M.H. & Kheradmand, A. 2009. Stable Isotopes (O, H, and S) in the Muteh Gold Deposit, Golpaygan Area, Iran. Journal of Natural Resources Research. V. 18, Number 2. 137-151.

Karimpour M.H., C. R. Stern, A. Malekzadeh Shafaroudi, M. R. Haidarian Shahri, and S. A. Mazaheri (2009) Petrochemistry of the reduced, ilmenite-series granitoid intrusion related to the Hired gold-tin prospect (Basiran), Eastern Iran. Journal of Applied Sciences. 9 (2) 226-236

Yousefi, L., M.R., Haidarian Shahri, and M.H. Karimpour (2008) Geology, mineralogy, fluid inclusion thermometry and ground magnetic of Shahrak Magnetite-Specularite Cu-Au prospecting area, Torbat-e-Heydariyeh, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. V. 16. No.3. P. 505-516


Mazloumi, A.R. Karimpour, M.H., Rassa, I., Rahimi, B., and Vosoughi Abedini, M (2008) Kuh-e-Zar Gold deposit in Torbat-e-hydarieh New Model of Gold mineralization, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. V. 16. No.3. P. 363-376

Karimpour, M.H., A. Malekzadeh Shafaroudi, C. R. Stern, and M. R. Haidarian Shahri, (2008) Using ETM+ and airborne geophysics data to locating porphyry copper and epithermal gold deposits in eastern Iran. Journal of Applied Sciences 8 (22) 4004-4016

Kaheni. S., S.A. Mazaheri, and M.H. Karimpour, (2008). Geochemistry and mineralogy of North C ore body and Baghak anomaly and determination of two pyrrhotite which are different in composition in Sangan Mine, Eastern Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. V. 16. No.2. p 313-326

Salati, E., MR. Haidarian Shahri, M.H. Karimpour, and M. Moradi, (2008). Ground magnetic survey for exploration of massive sulfide in north east Iran. Journal of Applied Sciences. 8 (22) 4051-4060

Karimpour, M.H., and  Malekzadeh Shafaroudi, A., (2007), Geology, mineralogy of skarn and petrology of magnetite source rocks, Sangan magnetite mine, Iran, geochemistry, Scientific Quarterly Journal Geosciences. V. 17, No 65. p. 108-125 

Karimpour, M. H., Malekzadeh Shafaroudi, A., and Askari, A., (2007), Mineralization, Alteration and Geochemistry of Hired gold-tin prospecting area, South Khorasan province Iran, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, No-13, p.432-442 

Haidarian Shahri, M.R., Karimpour, M.H., and Malekzadeh Shafaroudi, A., (2007), Ground magnetometry survey, a very useful technique exploring for Taknar poly-metallic type deposit. Journal of Sciences, University of Tehran. No.2, p.1-14.

Karimpour, M.H., Torabian, A., and  Babakhani A.R., (2006). Torghabeh mesozonal orogeny (pyrrhotite, pyrite, arsenopyrite) gold deposit, formed in shear zones within ilmenite-type granitoid rocks Iran, Scientific Quarterly Journal Geosciences. V. 15, No.60, p.130-141 

Karimpour, M.H., Farmer, G.L., Ashouri, A.R., and Saadat, S., (2006), Major, Trace and REE geochemistry of Paleo-Tethys Collision-Related Granitoids from Mashhad, Iran, Journal of sciences, Islamic Republic of Iran, 17 (2): 127-145.

Karimpour, M.H., Saadat, S., and Malekzadeh Shafaroudi, A., (2006), Geochemistry and petrology of Tannurjeh porphyry Au -Cu mineralized system, Iran. Journal of Sciences, University of Tehran. No.3, p.173-185.

Karimpour, M.H., (2006), Petrology, mineralization and geochemistry of the Sarsefidal prospecting area (Kashmar Khorasan Razavi) Iran, Journal of Sciences Shahid Chamran Ahwaz University. No-14. p. 30-52 

Karimpour, M.H., Large, R.R., Razmara, M.F., and Pattrick, R.A.D., (2005-6), Bi sulfosalt mineral series and their paragenetic associations in the specularite-rich Cu-Ag-Au deposit, Qaleh-Zari mine, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 13 (2): 417-432.

Haidarian Shahri, M.R., Karimpour, M.H., and Malekzadeh Shafaroudi, A., (2005-6), Ground magnetic survey over an aeromagnetic anomaly in the Dahaneh Siah copper deposit and KC5 exploration prospect (Bardaskan) Iran, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 13 (2): 303-326.

Karimpour, M.H., and Sarandibi Ferdows, A., (2005), Mineralogy and chemical composition of alteration zones of albite, silicified and argillic in Sarsefidal area and characterization of their Industrial use (Khorasan, Iran) Journal of Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University, 10 (1): 81-92.

Karimpour, M.H., and Malekzadeh Shafaroudi, A., (2006), Comparison of the petrochemistry of source rocks at Tannurjeh Au-bearing magnetite & Sangan Au-free magnetite deposits, Khorasan Razavi, Iran, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 14 (1):

Karimpour, M.H., Adabi, M.H., and Malekzadeh Shafaroudi, A., (2005), Genesis of Afzalabad, Tourshak, and Chah Khoo magnesite deposits (eastern city of Birjand) based on elemental and Oxygen and Carbon isotopic studies Iran:  Scientific Quarterly Journal Geosciences. Spring. 12 (55): 62-75.

Karimpour, M.H., (2005), Comparison of Qaleh-Zari Cu-Au-Ag deposit with other Iron Oxides Cu-Au (IOCG-Type) deposits & new classification, Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 13 (1): 167-185.

Karimpour, M.H., Khin Zaw, and Huston, D., (2005), S-C-O isotopes, fluid inclusion thermometry, and genesis of ore-bearing fluids at Qaleh-Zari Cu-Au-Ag mine, Iran: Journal of sciences, Islamic Republic of Iran, 16 (2) 153-169.

Karimpour, M.H., (2005), Magmatic copper deposits in Iran. Center for Sciences and Technology of the Non-aligned and other Developing Countries International Workshop on Mineral Resources and Development, July 1-4, 2004. Kerman Iran. 17 p.

Karimpour, M.H., and Malekzadeh-Shafaroudi, A., (2005), Taknar polymetal (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) deposit: A New type Magnetite- rich VMS deposit, northeast of Iran. Journal of sciences, Islamic Republic of Iran, 16 (3) 239-254.

Malekzadeh, A., Karimpour, M.H., and Mazaheri, S.A., (2003-4), Geology, Mineralization and Geochemistry of Tak I, Taknar poly-metallic Massive Sulfide (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) Deposit, Khorasan- Bardaskan Iran: Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 12 (2): 253-272.

Karimpour, M.H., Rashed, A.A., and Erteza, H., (2003), Mineralogy and chemical composition of bentonite from Deh Mohammad, Shirgesht, and Chah Cam 1 and 2 (Khorasan-Yazd, Iran) and characterization of their industrial use in Foundry Moulds: Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 11 (1):15-27.

Karimpour, M.H., and Khin Zaw, (2000), Geothermometery and physiochemical condition of Qaleh-Zari Cu-Au ore-bearing solutions based on chlorite composition, Iran: Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 8 (1): 3-23.

Karimpour, M.H., (2000), The history of geology studies in Iran, The 3rd World Academy of Sciences (TWAS), 12th general meeting, 21 Oct.2000, Tehran, Iran, p.101-137. (I did the research and presented the country paper in history of Geology in Iran in TWAS conference.

Karimpour, M.H., and Ebrahimi, K., (1999), Mineralogy, chemical composition and industrial use of feldspars from Mashhad pegmatite and other feldspar deposits in Iran: Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 7 (1): 3-15.

Karimpour, M.H., (1999), Use of Sm/Eu, Rb/Sr, and Ce/Yb to discriminate between mineralized and non-mineralized S-type granites: Scientific Quarterly Journal Geosciences, 7 (29-30): 1-16.

Karimpour, M.H., and Adabi, M.H., (1998), Mineralogy, chemistry, composition and industrial use of some bentonites from Ferdowsi, Kashmar, Gonabad, and comparison with activated bentonites from China, Turkey and Germany, Iran: Iranian Journal of Crystallography and mineralogy, v. 6, No.1 Spring, p. 53-66.

Karimpour, M.H., and Mazloumi, A.R., (1998), Geochemistry and genesis of Kuh-e-Zar gold prospecting area (Torbat-e-Heydariyeh, Iran), Scientific Quarterly Journal Geosciences v. 7, No. 27-28, spring and summer,  p. 1-13.

Karimpour, M.H. and Valizadeh, M., (1995), Origin and tectonic setting of Mashhad granitoids, Iran: Journal of Sciences, University of Tehran, v. 21, No. 1, p. 71-82.

Karimpour, M.H., (1994), Geochemistry and mineralogy of Sangan iron ore deposit, Iran: Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, v. 2, autumn, p. 146-156.

Karimpour, M.H., and Atkinson, W.W.Jr., (1983), Petrogenesis of the A.O porphyry copper complex in Colorado: Global Tectonics and Metallogeny, 2: 15-26.

Karimpour, M.H., and Bowes, W.A., (1983), Application of trace elements and isotopes for discriminating between porphyry Cu, Mo, and Sn deposits: Global Tectonics and Metallogeny, 2: 3-15.

Karimpour, M.H., (1984), Exploration Guidelines for epithermal gold deposits: Geol. Survey of Iran, Open file report,

2778 :تعداد دفعات بازید
  معرفی مرکز
  اهداف
  مدیریت گروه پژوهشی
  پروژه ها
  معادن خراسان
  پتانسیل های معدنی خراسان
  امکانات و تجهیزات
  دوره های آموزشی تخصصی
  انتشارات
  اطلاعات تماس

پایگاه


جستجو
ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 299336
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.