• بکارگيري دانش و فن آوري‌هاي جديد در اكتشاف ذخاير معدني و ايجاد زمينه براي رشد اينگونه فن آوري ها با توجه به شرايط و ويژگي هاي منطقه
  • انجام تحقيقات کاربردي در جهت شناسايي و معرفي مناطق داراي پتانسيل معدني شرق ايران
  • مطالعه و بررسي كاربرد مواد معدني و توسعه صنايع معدني
  • برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت در راستاي اهداف مرکز
  • همکاري در اجراي پروژه هاي کارشناسي ارشد و دکترا
  • بهره گیرهاي بخش زمين شناسي و اکتشاف و انجام پژوهش هاي توسعه­ اي و زيربنايي دراز مدت در ارتباط با ذخاير معدني شرق کشور

Taknar Mine 4

Tannurjeh Cu Au 2

Qaleh Zari Mine