دستگاههای اکتشافات ژئوفیزیکی (کشف ذخایر معدنی)

1. Geometrics magnetometer G-859 Magnetometer

2. Geometrics magnetometer G-859 Magnetometer

3. SYNTREX-ENVI magnetometers

4. ABEM Terrameter LS (IP & Resistivity)

دستگاه اندازه­گیری دماسنجی و میزان املاح سیالات درگیر (ذخایر معدنی)

1. THMSG600 Geology Heating and Freezing Stage

2. Linkam Scientific Precision Temperature Controlled Microscope Stages

 • دستگاه AAS (دانشکده علوم پايه، گروه زمین شناسی)
 • دستگاه XRF (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)
 • دستگاه کاتدولومينسانس ) (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)
 • دستگاه حساسيت سنج مغناطيسي (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)
 • ميکروسکوپ پلاريزان دو منظوره (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)
 • دوربين تئودوليت، نيوو، ارتفاع سنج، مسافت سنج (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)
 • کارگاه جهت تهيه مقاطع نازک، نازک صيقلي و صيقلي از سنگها و کانيها (گروه زمين شناسي)
 • تجهيزات عمليات صحرايي (دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي)
 • کامپيوتر 8 دستگاه (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)
 • پرينتر رنگي و سياه سفيد 3 دستگاه (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)
 • کتابخانه، آرشيو نقشه­ ها، نرم افزارهاي تخصصي و ... (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)
 • کنتور گایگر 1 دستگاه (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)
 • ميکروسکوپ الکتروني SEM (دانشکده علوم پايه، آزمايشگاه مرکزي)