1. طرح "مطالعه، انتخاب وتدوین بانک مناطق مناسب برای اکتشاف ذخایر مس پورفیری، ماسیو سولفید و IOCG در استانهای خراسان جنوبی و رضوی براساس پردازش داده­های ماهواره، زمین ­شناسی، معادن و داده­های ژئوشیمیایی" شرکت صنایع ملی مس ایران 1390
2. اکتشاف نيمه تفضيلي طلا و تنگستن کلاته آهني گناباد (سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی) 1390
3. پتروژنز توده هاي نفوذي، پترولوژي اسكارن، منشاء محلول كانه ساز و مگنتومتري كانسارسنگ آهن شرق ايران (سنگان) شرکت سنگ آهن شرق ایران (1390).

  • ژئوشیمی رسوبات رودخانه­ای و آب منطقه معدن فیروزه نیشابور و تاثیر زیست محیطی آن در زندگی روستاهای منطقه
  • تعیین سن به روش U-Pb بر روی کانی زیرکون در پبلهای آذرین کنگلومرای سازند قره قیطان در منطقه آق دربند به عنوان نمایندای از کمان ماگمایی فرورانش پالئوتتیس در شمال شرقی ایران

Karimpour, M.H., 2010. Geology, Geochemical exploration and geophysical exploration in Eastern Kabar Kuh

Karimpour, M.H., 2010. Geology, Geochemical exploration and petrognesis of Kalateh Ahani Au-W-Sn-Pb-Zn

Karimpour, M.H., 2010. Geology, Geochemical exploration and grounmagnetic exploration in Western Kabar Kuh

Karimpour, M.H., 2010. Geology, Mineralization, Petrognesis & ground magnetic exploration a Sangan magnetite skarn

Research Projects in progress

Karimpour, M.H. 2010. Review of Age, Rb-Sr Geochemistry and Petrogenesis of Jurassic to Neogene/Quaternary Igneous rocks in the Lut Block, Eastern Iran

Karimpour. M.H., 2010. Mineralogy and geochemistry of salts and sediments from Hassan Ali LAMPROPHYRE Crater, Kerman Iran

Karimpour, M.H., & Malekzadeh, A., 2010. Geochemistry of Major, trace and REE elements changes due to alteration at Homand Cu-Au porphyry prospecting area, Birjand, Iran.

Karimpour, M.H., 2009. Geology and petrology of plutonic rocks Eastern part of Najmabad (Gonabad )

Karimpour, M.H., Homam, S., 2008. Exploring for porphyry Cu Mineralized system in Arghash area, Nyshabour, Eastern Iran